מלגות פולברייט לסטודנטים אמריקנים למחקר

סקירה כללית

קרן חינוך ארצות הברית-ישראל  מתעתדת להעניק מלגות למחקר וללימודים מתקדמים לסטודנטים בעלי תואר ראשון לפחות (post-graduate students), שיבקרו בישראל במהלך השנה האקדמית 2020/21.

בעלי תואר ראשון ושני זכאים להגיש מועמדות לתכנית הסטודנטים האמריקנים.  סטודנטים שעדיין לומדים לתואר ראשון זכאים להגיש מועמדות, אם ישלימו את כל החובות הכרוכות בקבלת תואר ראשון לפני מועד תחילתו של הביקור המתוכנן בישראל בשנה האקדמית העוקבת.  מי שכבר השלים את כל הדרישות לקבלת תואר שלישי/דוקטורט במועד הגשת הבקשות להתקבל לתכנית אינו זכאי להגיש מועמדות לקבלת מלגת סטודנט.

בתהליך ההערכה תינתן עדיפות למועמדים על פי הצטיינות אקדמית, פוטנציאל מנהיגות, ולפי תרומתה הצפויה של הפעילות המתוכננת לקידום הידע המדעי ולהגברת ההבנה ההדדית בין העמים.

בבחירת עמיתי התכנית, יועדפו מועמדים שאין להם ניסיון משמעותי קודם בישראל.

ידיעת השפה העברית איננה דרישת חובה, אלא אם שליטה בעברית דרושה לביצועה של תכנית העבודה המוצעת.

זוהי הזדמנות לחוקרים צעירים לתכנן תכנית מחקר בזמן שהותם בישראל תחת החסות של מנחה מקצועי באחד מן המוסדות המוכרים על ידי המועצה להשכלה גבוהה. המלגות מיועדות למועמדים מכל תחומי הידע.

על כל עמית בתכנית להתארח במוסד מוכר להשכלה גבוהה.  כדי לעיין ברשימה המלאה של המוסדות המוכרים, לחץ כאן (“Search Institutions”).   על כל מועמד לנסות לסדר באופן עצמאי את השתייכותו למוסד מארח, כולל איתור איש סגל אקדמי שישמש לו כמנחה.  אם יש צורך בכך, תנסה קרן חינוך לסייע באיתור מוסדות מארחים מתאימים.   רצוי, אבל לא חובה, לצרף מכתב/י הזמנה לבקשה להתקבל לתכנית.  ההתחייבות מהמוסד המארח הכוללת ציון איש הסגל האקדמי שישמש כמנחה, חייבת להתקבל בינואר 2020, כשהקרן תקבל את החלטותיה הסופיות לגבי בחירת המלגאים.

הקרן שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית לקבוע, במסגרת החוקים והתקנות הרלבנטיות, את אמות המידה להערכת כישורי המועמדים ואת התאמתם, ולא חלה עליה כל חובה לספק הסברים על החלטותיה.

למידע נוסף על מענקי פולברייט לסטודנטים בעלי תואר ראשון ושני, יש לעיין באתר של ה-Institute of International Education, ה-IIE.

הטבות המענק

 • קצבת קיום: 20,000$ לשנה אקדמית (9 חודשים).
 • תשלום שכר לימוד עבור עד שני קורסים לסמסטר עבור עמיתים, למעט דוקטורנטים; עבור דוקטורנטים – תשלום דמי השתייכות מוסדית בלבד, ללא שכר לימוד עבור הרשמה לקורסים (עד לסכום מרבי של  4000.00 $ )
 • שכר לימוד עבור שיעורי עברית ו/או ערבית עד לסכום מרבי בסך 1,700$
 • קצבת מחקר (500$) במידת הצורך
 • ביטוח רפואי מוגבל למלגאי בלבד
 • פגישות הכוונה ואירועים נוספים בישראל (השתתפות חובה) במהלך השנה.

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות בעלי אזרחות אמריקנית; מעמד של תושבות קבע בארצות הברית אינו מספק.
 • מי ששוהה בישראל אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • בעלי תואר ראשון ושני זכאים להגיש מועמדות לתכנית.  סטודנטים שעדיין לומדים לתואר ראשון זכאים להגיש מועמדות, אם ישלימו את כל החובות הכרוכות בקבלת תואר ראשון לפני המועד תחילתו של הביקור המתוכנן בישראל בשנה האקדמית העוקבת.  מי שכבר השלים את כל הדרישות לקבלת תואר שלישי/דוקטורט במועד הגשת הבקשות להתקבל לתכנית אינו זכאי להגיש מועמדות לקבלת מלגת סטודנט.
 • מי שאינו בעל תואר ראשון, אבל למד לימודים מקצועיים ו/או רכש ניסיון מקצועי נרחב בתחום שבו הוא מבקש לבצע פרויקט, זכאי להגיש מועמדות.  בעלי ארבע שנות ניסיון ו/או לימוד באומנויות זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.

הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מצוינות אקדמית הינה אמת המידה הראשית בהערכת מועמדים.
 • תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה.
 • יועדפו מועמדים ללא ניסיון משמעותי קודם בישראל.
 • ידיעת השפה העברית במקרה שהיא נדרשת לביצועה של תכנית העבודה.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל מהוות אמת מידה חשובה.
 • יועדפו מועמדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוה בארה”ב. 

הנחיות להכנתן של בקשות למענקים ולהגשתן

התכנית לסטודנטים אמריקאים מנוהלת עבור מחלקת המדינה על ידי ה-Institute of International Education -  IIE. לפרטים על התכנית ועל הגשת מועמדות, יש לעיין כאן באתר ה-IIE.

על מועמדים “עצמאיים” (at large: כלומר, אלה אשר אינם רשומים כסטודנטים בעת הגשת המועמדות) להגיש את בקשותיהם ישירות ל- IIE.  המועד האחרון להגשת בקשות להתקבל לתכנית על ידי מועמדים ‘חופשיים’ יהיה 06 באוקטובר 2018.

על מועמדים הרשומים כסטודנטים להגיש את בקשותיהם להתקבל לתכנית ל-IIE דרך המוסד להשכלה גבוה, שבו הם לומדים.  על סטודנטים אלה לשים לב לכך שהתאריך האחרון להגשה בקשות לאוניברסיטה/מכללה עשוי להיות מספר שבועות לפני המועד הסופי באוקטובר להעברת המועמדויות ל-IIE.  כדי לקבל פרטים מלאים על הגשת בקשה להתקבל דרך האוניברסיטה/מכללה, יש לפנות ליועץ תכנית פולברייט בקמפוס.  רשימת היועצים ופרטי הקשר שלהם נמצאת באתר של IIE.

 

 

למידע נוסף ניתן לפנות לנעה תורג'מן

טלפון: 03-5172131 שלוחה: 203
 מייל: [email protected]

 

הדפסה