Fulbright Postdoctoral Fellowships at the Hebrew University of Jerusalem

סקירה כללית

קרן חינוך ארה"ב-ישראל (USIEF) ומכון ישראל מתעדות להעניק מלגה אחת לחוקר פוסט-דוקטורט אמריקני לשנתיים (2020/2021 ו-2021/2022) עבור ביצוע מחקר במוסד להשכלה גבוהה בישראל. המענק פתוח לחוקרים מכל הדיסציפלינות האקדמיות אשר את תחום - לימושי ישראל המודרנית. המענק יתמוך בתוכניות עבודה בישראל עד 20 חודשים (שנתיים אקדמיות).

בעת הגשת הבקשה, נדרש מכתב הזמנה ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל. לרשימה המלאה של המוסדות, לחצו כאן. על כל מועמד לנסות ולהסדיר את זיקתו המוסדית בישראל באופן עצמאי, כולל פיתוח תכנית העבודה עם המוסד האקדמי המארח בישראל.

על פי מדיניות הקרן, עמיתים פולברייט פוסט-דוקטורט צריכים להיות בעלי תואר דוקטורט רשמי במוסדות המארחים  שלהם בישראל, כולל גישה למשאבי הקמפוס. בנוסף, המוסדות המארחים יתבקשו לספק לעמית התוכנית מענק כספי (שסכומו  אינו נמוך  מהפרס המוסדי הרגיל שלהם), אשר יש לכלול במכתב ההזמנה שהוגש עם טופס מועמדות למלגה.  אנא צרו קשר עם נעה תורג'מן מ- USIEF.

בכל שאלה הקשורה לתרומה הכספית הנדרשת על ידי המוסד המארח, או לסיוע בזיהוי מוסדות מארחים  מתאימים או  עיכוב בקבלת מכתב הזמנה עד לתאריך 1 באוגוסט 2019, צור קשר עם CIES  לקבלת הנחיות נוספות

 

הטבות המענק

  • קצבה בסך 95,000 $ (47,500 $ לשנה אקדמית). בנוסף יכול כל מלגאי לקבל מהמוסד המארח שלו מענק בתר-דוקטורט מוסדי

  • ביטוח בריאות מוגבל למלגאי בלבד

  • פגישות הכוונה (השתתפות חובה) בישראל, ואירועים נוספים במהלך השנה

תנאי זכאות

על המועמדים להיות בעלי אזרחות אמריקנית; מעמד שהינו  תושב קבע בארצות הברית אינו עונה על הדרישה.
זכאים להגיש מועמדות אלה המתכננים להתחיל מחקר בתר-דוקטורט במוסד מוכר להשכלה גבוהה בישראל במהלך השנה האקדמית 2019-20-21. מי שכבר התחיל במחקר בתר-דוקטורט בישראל לפני השנה האקדמית 2019-20-21 אינו זכאי להגיש מועמדות.
על המועמדים להתחייב לעסוק במחקר בישראל במשך שנתיים אקדמיות (שהות בת 20 חודשים בפועל בישראל) לפחות.
לפי התקנות הישראליות, ניתן להגדיר חוקר כחוקר בתר-דוקטורט במשך 5 שנים מתאריך קבלת התואר השלישי. לכן, זכאים להגיש מועמדות מי שהוענק לו תואר דוקטור מ 2016 .
בעלי משרה במסלול-קביעות אינם זכאים להגיש מועמדות.
על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין. לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.
מכתב התחייבות לארח את המועמד, כולל התחייבות למענק כספי, צריך להגיע לידי קרן חינוך מהמוסד המארח, כדי שהמועמד ייכלל בשלב הסופי של תהליך השיפוט.
בטרם קבלת המענק בפועל, יידרשו המועמדים שייבחרו כעמיתי התכנית להציג אישור על מילוי כל החובות הכרוכות בקבלת תואר דוקטור.
הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.
לפרטים מלאים על תנאי הזכאות למענקי פולברייט לבעלי תואר שלישי, יש לעיין באתר של ה-Council for International Exchange of Scholars.
נא לשים לב, שרק בן/בת הזוג והילדים של בעל מענק פולברייט זכאים לקבל ויזה המקבילה לזו שתוענק לחוקר הבתר-דוקטורי עצמו.

 

אמות מידה להערכת מועמדים

מצוינות אקדמית הינה אמת המידה חשובה בהערכת מועמדים.
תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה בהערכה.
תינתן העדפה למועמדים אשר השלימו את הדוקטורט במהלך שלוש השנים שקדמו להגשת המועמדות.
תינתן העדפה למועמדים, שלא התנסו בהתנסות אקדמית או מקצועית משמעותית בישראל בשנים האחרונות.
תינתן העדפה למועמדים שטרם קיבלו מענק פולברייט.
ידיעת השפה העברית איננה אמת מידה בהערכה, אלא אם כן שליטה בעברית דרושה לביצועה של תכנית העבודה המוצעת.

מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל מהוות אמת מידה בהערכה. לכן, בנוסף לתיאור המחקר המתוכנן, על המועמד לכלול בהצעת הפרויקט שלו תיאור תמציתי של המטרות התרבותיות הכלליות של ההתנסות בישראל. 

 

הנחיות להכנתן של בקשות למענקים ולהגשתן

המועד האחרון להגשת בקשות להתקבל לתכנית ל- 2019-20-21 הינו 1 באוגוסט , 2018.

תכנית המענקים לחוקרי בתר-דוקטורט מנוהלת עבור מחלקת המדינה על ידי ה-Council for International Exchange of Scholars, ה-CIES. יש לעיין בהודעת התכנית באתר של CIES, ולהשתמש בקישור שם כדי להגיע לטופס המועמדות המקוון.

כדי לקבל מידע נוסף, ניתן לפנות אל:

Jessica O'Higgins Zanikos, MENA Regional Program Manager; telephone: +1.202.326.7821; email: [email protected]

 

למידע נוסף ניתן לפנות לנעה תורג'מן

טלפון: 03-5172131 שלוחה: 203
 מייל: [email protected]

הדפסה