Fulbright Master's Degree Fellowships

סקירה כללית

מלגות ללימודי תואר שני במגוון תכניות במבחר אוניברסיטאות בישראל (רט פירוט למטה).

תינתן עדיפות למועמדים על פי הצטיינות אקדמית, פוטנציאל מנהיגות, ולפי תרומתה הצפויה של הפעילות המתוכננת לקידום הידע המדעי ולהגברת ההבנה ההדדית בין העמים.

עדיפות תינתן למועמדים שאין להם ניסיון משמעותי קודם בישראל.

על המועמדים לבדוק את תנאי הקבלה לתכניות באתרי האוניברסיטאות. בזמן זה ניתן לפנות לתכניות הבאות באוניברסיטת:

Tel Aviv University

 

Hebrew University of Jerusalem

בנוסף להליך הבקשה בפולברייט, על המועמד להגיש מועמדות במקביל לתכנית התואר השני הרלוונטית. זכייה במלגת פולברייט תלויה בקבלה לאוניברסיטה. מועמדים אשר זכו במלגת פולברייט, אך לא התקבלו לאוניברסיטה לא יהיו זכאים יותר למלגת פולברייט. חובה על המועמד להודיע לפולברייט על קבלתו לתוכנית עד ה-31 למרץ, 2020.

 

הטבות המענק

 • שכר לימוד מלא עבור התואר השני
 • קצבת קיום בגובה של 16,100$
 • ביטוח רפואי מוגבל למלגאי בלבד

פגישות הכוונה בארצות הברית (השתתפות חובה) ובישראל, ואירועים נוספים במהלך השנה

תנאי זכאות

 • על המועמדים להיות בעלי אזרחות אמריקנית; מעמד של תושבות קבע בארצות הברית אינו מספק.
 • מי ששוהה בישראל אינו זכאי להגיש מועמדות.
 • בעלי תואר ראשון ושני זכאים להגיש מועמדות לתכנית.  סטודנטים שעדיין לומדים לתואר ראשון זכאים להגיש מועמדות, אם ישלימו את כל החובות הכרוכות בקבלת תואר ראשון לפני המועד תחילתו של הביקור המתוכנן בישראל בשנה האקדמית העוקבת.  מי שכבר השלים את כל הדרישות לקבלת תואר שלישי/דוקטורט במועד הגשת הבקשות להתקבל לתכנית אינו זכאי להגיש מועמדות לקבלת מלגת סטודנט.
 • מי שאינו בעל תואר ראשון, אבל למד לימודים מקצועיים ו/או רכש ניסיון מקצועי נרחב בתחום שבו הוא מבקש לבצע פרויקט, זכאי להגיש מועמדות.  בעלי ארבע שנות ניסיון ו/או לימוד באומנויות זכאים להגיש מועמדות.
 • על המועמדים להיות במצב בריאותי תקין.  לפני קבלת המענקים שלהם, כל המועמדים שייבחרו לקבל מענק פולברייט יידרשו להגיש דו”ח רפואי, הכולל פרטים על מצב הבריאות של המועמד בעבר וכן תוצאותיה של בדיקה עדכנית.

הרשעה קודמת בביצוע עבירה פלילית או האשמה תלויה ועומדת בביצוע עבירה פלילית עלולה להביא לפסילת מועמדות.

אמות מידה להערכת מועמדים

 • מצוינות אקדמית הינה אמת המידה הראשית בהערכת מועמדים.
 • תכונות מנהיגות הינן אמת מידה חשובה.
 • יועדפו מועמדים ללא ניסיון משמעותי קודם בישראל.
 • ידיעת השפה העברית במקרה שהיא נדרשת לביצועה של תכנית העבודה.
 • מיומנויות שעשויות לסייע בקידום ההבנה ההדדית בין ארה”ב לבין ישראל מהוות אמת מידה חשובה.
 • יועדפו מועמדים שלמדו במוסדות להשכלה גבוה בארה”ב. 

הנחיות להכנתן של בקשות למענקים ולהגשתן

התכנית לסטודנטים אמריקאים מנוהלת עבור מחלקת המדינה על ידי ה-Institute of International Education -  IIE. לפרטים על התכנית ועל הגשת מועמדות, יש לעיין כאן באתר ה-IIE.

על מועמדים “עצמאיים” (at large: כלומר, אלה אשר אינם רשומים כסטודנטים בעת הגשת המועמדות) להגיש את בקשותיהם ישירות ל- IIE.  

על מועמדים הרשומים כסטודנטים להגיש את בקשותיהם להתקבל לתכנית ל-IIE דרך המוסד להשכלה גבוה, שבו הם לומדים.  על סטודנטים אלה לשים לב לכך שהתאריך האחרון להגשה בקשות לאוניברסיטה/מכללה עשוי להיות מספר שבועות לפני המועד הסופי באוקטובר להעברת המועמדויות ל-IIE.  כדי לקבל פרטים מלאים על הגשת בקשה להתקבל דרך האוניברסיטה/מכללה, יש לפנות ליועץ תכנית פולברייט בקמפוס.  רשימת היועצים ופרטי הקשר שלהם נמצאת באתר של IIE.

 

Timetable for 2025/2026

Application deadline October 08, 2024

National Screening Committee (NSC) timeline

November/December 2024

For further information or inquiries, please contact: 
Noa Turgeman
phone: 03-5172131 ext. 203
e-mail: [email protected]

הדפסה