Fulbright Scholar-in-Residence (SIR) Grants

סקירה כללית

מוסדות אקדמיים המעוניינים לארח עמיתי תכנית פולברייט, שבמשך סמסטר אחד או שנה אקדמית שלמה, ילמדו ויסייעו בפיתוח תכניות לימודים רשאים לפנות לתכנית. לפירוט מלא